PŘÍRODNÍ REZERVACE KOZÍ VRCH

Místo:Povrly - Neštědice
Email:cstred@nature.cz
WWW:http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz
GPS:50°40'36,500"N, 14°8'16,240"E
Odpovědná osoba:Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Lokalita se nachází východně od města Ústé nad Labem na katastru obce Povrly, část Neštědice, na území CHKO České středohoří. Přírodní rezervace ochraňuje především endemiticky se zde vyskytující lomikámen a ostatní vzácnou rostlinnou vrstvu v dubohabrovém lese. Roku 1770 se zde sesulo větší množství půdy k Labi a jsou zde dobře patrné stopy sesuvu. Kozí vrch nalezneme na 379 m n. m. vysoké vyvýšenině na značené odbočce zelené turistické značce od železniční zastávky Neštědice k Mírkovu a Blansku. Z vrcholových partií je zajímavý rozhled do údolí Labe.

Významná krajinná dominanta levé strany labského údolí mezi Ústím nad Labem a Děčínem. Kozí vrch je vypreparovaným lakolitem, budovaným tefritickým znělcem alkalické reakce.
V pestrém vegetačním krytu je důležitá hlavně štěrbinová vegetace skal, porosty teplomilných křovin a přirozený dubohabrový les. Vyskytují se zde zvláště chráněné druhy jako např. lomikámen vždyživý, bělozářka liliovitá, tařice skalní, třemdava bílá, koniklec luční český, zlatovlásek obecný, plamének přímý a lilie zlatohlávek.
Systematický zoologický průzkum nebyl dosud proveden. Na skalách nad železniční tratí byl doložen nejsevernější výskyt ještěrky zelené v CHKO České středohoří i v Čechách.
Výrazným negativním vlivem v minulosti, dávno před vyhlášením rezervace, byl provoz kamenolomu v západním svahu kopce, který ohrozil stabilitu svahů a skalních bloků. Podstatná změna druhové skladby lesních porostů, spojená se zaváděním smrku, je doložena od roku 1790. V ostatních porostech se hospodaří se snahou přiblížit se přirozené skladbě dřevin.

  • Důvod ochrany:
  • Katastrální území: Neštědice
  • Vyhlášeno: 24. 5. 1993
  • Celková výměra: 36,86 ha. II. zóna CHKO
  • Nadmořská výška: 379 m


Přístupnost
Vlastní území Kozího vrchu je přístupné na základě souhlasu Správy CHKO České středohoří. Přístup pouze po značené TZ.

Parkování


Poloha a dostupnost
  • Vzdálenost vzdušnou čarou: 7 km východně z centra Ústí n. L.
  • Pěšky: Neštědice žst. po zelené (cca 1,8 km)
  • Na kole:
  • Autem:

ZDROJ INFORMACÍ: http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz