PŘÍRODNÍ PAMÁTKA JÍLOVSKÉ TISY

Místo:Jílové
Email:cstred@nature.cz
WWW:http://www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz
GPS:50°45'24,098"N, 14°5'39,270"E
Odpovědná osoba:Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Příkrý skalnatý a částečně sutěmi krytý svah vrchu Výrovna (540 m n. m.), spadající k severu až západu do údolí Jílovského potoka. Cílem ochranného režimu je zachování populace tisu červeného, včetně zajištění kontinuity jejího vývoje. Svrchnokřídové slínovce a jílovité vápence svrchního turonu až coniaku počátkem miocénu prorážely neovulkanity. Vrch Výrovna je jedním z pozůstatků sopečné činnosti tohoto období.
Je tvořen sodaliticko-analcimickým fonolitem. Na svazích, v polohách čtvrtohorních hlinitých uloženin, často oživují sesuvy. Půdy jsou většinou minerálně bohaté, čerstvé až vlhké, s vrstvou dobře se rozkládající hrabanky. Tis červený se vyskytuje v porostních skupinách se zastoupením smrku, borovice, klenu, břízy, dubu a sporadicky i jedle. Vyskytují se skupiny i jednotlivé exempláře keřového i stromového vzrůstu. Na některých jsou patrné lidské zásahy - ořezávání. Tisy na této lokalitě dobře plodí, zmlazují a nenesou zjevné známky imisního poškození. Celkový počet exemplářů se odhaduje na 450.
Zoologický průzkum nebyl dosud proveden.
Poškozování a ničení jedinců tisu není dovoleno. Dnešní těžební zásahy v lesních porostech jsou prováděny v souladu s plánem péče s cílem snížit zastoupení smrku ve prospěch listnáčů. Území je přístupné po turisticky značené stezce.

 • Důvod ochrany: zachování populace tisu červeného
 • Katastrální území:
 • Vyhlášeno: 30.6.1993
 • Celková výměra: 26,15 ha. II. zóna CHKO
 • Nadmořská výška:


Přístupnost
přes chráněné území není povolen volný pohyb, značená trasa vede pouze nad územím po značené turistické trase z Jílové (žst.) do Čermné, po úpatí pod vrcholem Výrovna

Parkování


Poloha a dostupnost
 • Vzdálenost vzdušnou čarou: 1,5 km JZ od obce Jílová
 • Vlakem:
 • Autobusem:
 • Pěšky: žlutá TZ z Jílové (žst.) do Čermné přes vrch
 • Na kole:
 • Autem:

ZDROJ INFORMACÍ: www.ceskestredohori.ochranaprirody.cz