ALBRECHTIČKY

Informace garantovaná majitelem/správcem
Místo:Obecní úřad Albrechtičky
Adresa:Albrechtičky 131, 742 55 Albrechtičky
Telefon:+420 556 428 016
Email:obec@albrechticky.cz
WWW:http://www.albrechticky.cz
GPS:49°42'0,770"N, 18°5'40,860"E
Odpovědná osoba:Ing. Eva Tripská, starostka
Pro detail klikni (ortofotomapa)
Zobrazení na mapě

Obec Albrechtičky leží na pravém břehu řeky Odry v její těsné blízkosti a zároveň ve střední části chráněné krajinné oblasti Poodří. Z východní strany přiléhá těsně k okraji letiště Ostrava-Mošnov, jehož značná část je vybudována na k.ú. Albrechtičky.

Celková výměra: 392 ha
Právní forma: obec
Počet obyvatel: 701
Nadmořská výška: 241 m n. m.

HISTORIE

Obec Albrechtičky patří k nejstarším v okolí. Dobu jejího založení přesně neznáme, ale podle historických pramenů existovala již v polovině 14. století, když nad celým okolím vládl mocný rod z Kravař. Podle listiny z Helfštýna připadly Albrechczicze, po oddělení od Kravařska, hradu Štramberku. Tam patřily až do roku 1437. V této sedmdesátileté době měla obec dobré i zlé pány. Obec Albrechczicze patřila ve středověku k nejzámožnějším v okolí. Právem můžeme říkat, že ve středověku měla svou zlatou dobu. Roku 1437 se Albrechczicze staly biskupským manským statkem a dvůr v Nelhubli náležel k tomuto statku. Nemáme žádné zprávy o tom, který pán z hradu Štramberk prodal Albrechczicze a který olomoucký biskup je koupil. Roku 1481, zřejmě po vymření rodu z Kravař, králové Matyáš a Vladislav prodali Štramberk i s příslušnými obcemi (Ženklava, Rybí, Libhošť, Veřovice, Mořkov, Hodslavice, Rokle, Životice, Žilina, Bludovice, část Závišic, biskupský manský statek Skorotín a Albrechczicze, Velký Mošnov, Mošnovice a dvůr v Nelhubli - to je dnešní Nová Horka) bratrům Potázovi, Dobešovi a Benešovi z Boskovic. Ti jej ale ještě téhož roku prodali vladykovi Benešovi z Hustopeč. Po něm připadl Štramberk Lackovi z Hustopeč, který daroval obci "úmrtné" právo. Od Lacka z Hustopeč koupil v roce 1523 štramberské panství spolu s lénem Nová Horka Bernard ze Žerotína. Tím bylo léno počítáno k Fulneckému dominiu.V polovině 16. století se statek Nová Horka osamostatnil a zdědila jej Anna Marie Cetrysová z Kynšperka, po svém otci Oldřichu Cetrysovi. První šlechtic, který se na tomto novém sídle uvádí od roku 1590, byl Jan Sedlnický z Choltic. Jádro původního statku, tvořeného dvorem v Nové Horce, Skorotínem, Mošnovem a Albrechtičkami, bylo pak udíleno jako biskupské léno až do zániku feudalismu a lenní soustavy olomouckých biskupů v 60. letech 19. století. Tak patřily Albrechczicze v průběhu několika staletí nejprve ve 13. století hradu Jičínskému, v 15. století hradu Štramberskému a pak vladykovi Benešovi z Hustopeč. Od 16. století připadly nově zřízenému panskému sídlu v Nelhubli - Nové Horce.

Albrechtičky jako zemědělská obec byly zaměřeny již od dávné minulosti na chov plemenného hovězího dobytka, chov koní, vepřů a drůbeže. Samotná obec Albrechtičky, bez Nové Horky, měla až do roku 1918 celkem 390 ha veškeré katastrální plochy.

Osvobození obce za druhé světové války předcházela průzkumná činnost ruského letectva. Mezi Albrechtičkami a Mošnovem se rozkládalo polní vojenské letiště. S blížící se frontou se stupňoval počet přeletů a na vesnici začaly dopadat letecké zápalné a tříštivé pumy. Albrechtičky byly osvobozeny 3. května 1945. Téhož dne se pokusila německá vojska o protiútok, tento ale byl odražen s velkými ztrátami.

V roce 1955 se začalo s výstavbou nového ostravského letiště na katastrech obcí Albrechtičky, Mošnov, Harty, Petřvaldík a Sedlnice a tím nastaly velké hospodářské změny.

Původně samostatná obec byla v roce 1977 administrativní cestou bez souhlasu občanů integrovaná pod město Studénka, kde měla zastoupení třemi poslanci v MěNV města Studénky. V tomto organizačním uspořádání zůstala obec až do devadesátých let, kdy po sametové revoluci v roce 1989 začaly sílit snahy o osamostatnění obce.

Nové obecní symboly byly předány dne 20.6.2000 předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václavem Klausem starostovi obce Václavu Pavlíkovi.

Po roce 1990 byly v obci vybudovány inženýrské sítě s možnostmi napojení všech objektů bydlení a provozoven - veřejný vodovod, rozvod plynu, telefonní rozvodná síť a částečně kanalizace splaškových vod. Všechny místní komunikace jsou opatřeny živičným povrchem. V této době byly provedeny také rekonstrukce všech budov v majetku obce.
Proběhlo zalesnění nevhodných pozemků pro zemědělskou činnost v rámci 9. projektu "Zalesnění pravé říční terasy řeky Odry", celkový objem 15 000 listnatých stromů.
V roce 2011 byl vybudován víceúčelový sportovní areál Centrum volného času za dotační podpory Regionálního operačního programu NUTS 2 Moravskoslezsko. Rekonstrukci prošla hasičská zbrojnice s nájemním bytem. Na vedlejším pozemku byla vybudována plocha pro parkování a upraveno veřejné prostranství, kde stojí zrenovovaný morový sloup z roku 1757. Obec zajistila nové pozemky pro výstavbu rodinných domků, jejichž výstavba se postupně realizuje. V roce 2014 byla vybudována a zprovozněná kanalizace splaškových vod, s následnou úpravou místních komunikaci.
Postupnou rekonstrukci prochází i budova kulturního domu. Začátkem roku 2015 byl obecní úřad přestěhován do nových prostor kulturního domu.

PAMÁTKY, ZAJÍMAVOSTI

Na místě původního kostela dnes stojí kostel sv. Mikuláše s kryptou hrabat Vatterů z Lilie v podobě z let letech 1890 - 1892. Na místním hřbitově se nachází několik původních pomníků a křížů, z nichž dva jsou zapsány památkovým úřadem v seznamu památek pod čísly 2055 a 2056 - náhrobek Ferdinanda Vettera von Lilien, empírový náhrobek z r. 1821 a litinový kříž na hrobě Philippine graefin de damm, nejstarší dochovaný litinový kříž v okr. Nový Jičín z roku 1832. V roce 2012 došlo k jejich zrestaurování.

KULTURA

Navštívit můžete Informační centrum a místní muzeum v posledním dochovaném roubeném domě, který byl rekonstruován. Obecní úřad provozuje Kulturní dům, kde poskytuje prostory pro možnost využití sálu s jevištěm a příslušenstvím, i ostatní prostory - kuchyň, jídelnu, malý sál atd. pro kulturní a společenské činnosti všech organizací, spolků i jednotlivců. Konají se zde divadelní představení, dětské akademie - besídky, plesy, schůze a pohoštění u různých příležitostí.

Větší část obce se nachází v 1. a 2. zóně chráněné krajinné oblasti Poodří. Území podél řeky Odry v katastru obce i v přilehlých územích je bohaté na krásné přírodní zákoutí, rybníky s množstvím různých druhů vodních ptáků. Podle ornitologických pozorování se v této oblasti vyskytuje okolo 300 druhů ptactva, z nichž téměř polovina zde hnízdí. Rovněž rostlinné druhy poskytují bohatost barev a tvarů. Územím prochází naučná stezka, která vede podél přírodní rezervace KOTVICE a pokračuje lesním porostem směrem na "LOUKY u Petřvaldíku" a dále na "POLANECKOU NIVU".

SPORT, TURISTIKA

V roce 2010 proběhla úprava víceúčelového areálu u kulturního domu z dotace MAS Regionu Poodří. Součásti areálu je dětské hřiště a hřiště pro minigolf. Areál slouží občanům a turistům k odpočinku a relaxaci, je rovněž využíván k pořádání různých kulturních akci obce a místních spolků.
V roce 2012 byla dokončena výstavba víceúčelového areálu Centrum volného času. Je zde k dispozici kvalitně vybavená posilovna, sál pro cvičení aerobicku, jógy nebo zumby, sál s ping-pongovým a kulečníkovým stolem. Součásti areálu je víceúčelové hřiště pro tenis, florbal, volejbal. V obci probíhá bohatá činnost různých spolků a zájmových sdružení, které tyto prostory ke své činnosti využívají.
V areálu letiště Mošnov - Albrechtičky je motokárová dráha, kde si můžete zazávodit.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ

Ubytování pro nenáročné turisty nabízí ubytovna Kotvice s kapacitou 36 lůžek (+420 720 332 733).

DOSTUPNOST

  • Vzdálenost vzdušnou čarou: 17 km jihozápadním směrem od Ostravy.
  • Autem: nedaleko obce vede silnice II/464 ze Studénky, obcí vede silnice III. třídy
  • Autobusová doprava: zajišťuje Connex Morava a.s.; Nový Jičín
  • Vlakem: žst. Studénka (trať č. 270), vzdálenost 4,6 km nebo žst. Sedlnice (trať. 325), vzdálenost 4,7 km.
  • Na kole: cyklotrasa č. 8, Radegast Slezsko, Greenway K-M-W.
  • Pěšky: obcí prochází žlutá TZ severním směrem na Petřvaldík, západním směrem do Studénky.

ZDROJ INFORMACÍ: www.albrechticky.cz