PŘÍRODNÍ PAMÁTKA STONAČ V BÍLANECH

Bílany jsou částí města Kroměříž. Přírodní památka Stonač na jižním okraji obce Bílany. Zde naleznete zbytek původních tůní a mokřin s cenným břehovým porostem s výskytem stulíku žlutého, vodňanky žabí, kosatce žlutého a dalších. Památka navazuje na přírodní park Záhlinických rybníků.

Přírodní památku Stonáč tvoří stejnojmenný potok a původní hanácké tůně. Nachází se na jihozápadní straně obce Bílany a sahá až po železniční trať Kroměříž - Hulín, v nadmořské výšce 190 m. Katastrální území Bílany. Vyhlášena dne 17. 3. 1955. Přírodní památka je zbytkem původních slepých ramen řeky Moravy, tzv. hanáckých tůní. Sestává z mělké doliny s pramenisky a tůněmi, do jejíž střední části přitéká potůček Stonáč. Ten se místy zeširoka rozlévá, vytváří mokřady a dvě větší tůně (spíše průtokové rybníčky). Geologický podklad tvoří aluviální hlinité náplavy.

Zdroj http://nature.hyperlink.cz.